Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. Udelený podľa § 11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou OMNIKO, s.r.o. so sídlom: J.Ťatliaka 1785/6, Dolný Kubín 02601, IČO: 36 414 263 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14483/L (ďalej len Prevádzkovateľ) a to v rozsahu údajov uvedených v kontaktných a registračných formulároch na webovej stránke www.tiliaresort.sk

Tento súhlas udeľujem na účely marketingovej činnosti Prevádzkovateľa, vykonávania prieskumov, ankiet, podpory predaja zo strany hotela a jeho zmluvných partnerov.

Zároveň súhlasím s poskytnutím môjho telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty (e-mail) na účely zasielania marketingových správ, reklamných informácií, ponúk produktov, služieb, akcií alebo zisťovanie spokojnosti s poskytnutými službami.

Tento súhlas poskytujem dobrovoľne na dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, pričom som si vedomý môjho práva kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať zaslaním odvolania na adresu spoločnosti Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia, ak nie je v odvolaní súhlasu uvedené inak.

Zároveň potvrdzujem, že všetky osobné údaje som poskytol/a dobrovoľne, sú pravdivé, správne a aktuálne.